小說

An Dá Éan Ghorma

她,忙著桌上寫到一半的企劃書,一往焦躁的喝著永遠提不了神的咖啡,在一堆紙海中,差點因為晚餐沒吃而昏睡在電腦前的她,受不了晚上六點半的孤寂,在沉沉浮浮且沒有多少人的辦公室,她受不了了,刷著一分鐘手機。

並不是誰和誰吃飯吧!或是她喜歡的動畫的最新訊息,出現於社群媒體上,一開頭就直看到的是:

「妳要不要和我們去這裡?」

台.中故事(目錄 Clár Ábair)

著於2021年上半的,以這座城市為主的短篇故事。

台.中故事——羅13:1 (Romh. 13:1)

(原著於 2020-06-24)

 在市中心的某家茶館,星期六接近中午,街道上車子不多,呈現閒散的氣氛,店裡,小小間的,人不多,內部雖然不是非常喧囂,但可以看出各桌各桌三五成群交談的樣子,好不熱鬧。

 「這家店的珍珠奶茶很有名,請喝吧!」我急忙招呼眼前的客人,那位年紀比我大幾歲的朋友豪邁的用吸管喝著。「和我們內地的不一樣呢,感覺這邊的用料比較有勁。」他說。

台.中故事——離與歸 (Imeaċt & Returning)

(原著於 2020 年上半)

 負載著約兩百萬人這個大臉盆的上方,一如既往的被灰濛濛的塵埃覆載著。雖然是冬天,但空氣只有料峭,大通路上的機車騎士只是在起風的時候略為瑟縮,並沒有真正的感到錐心刺骨的寒——

 就算是真正的寒冷,仍然還是不得不催引擎往前進,就像時間的流動一樣。

台.中故事——所說的語言 (An Teanga Agamsa)

(原著於 2020 年上半)

 「雞原來是會飛的,但是咋的養殖的雞為什麼不會飛呢?這其實經過了相當的一段進程……」

 看著跳出來的一段Youtube的科普影片,我搖了搖頭,於是將它關掉。為什麼要用「咋的」?這還是台灣口音的節目呢!算了,不禁感嘆現在中國用語的無所不在,但是這也沒有用,我還是專心寫我的功課好了。

賣出語言ê少年人(五)

(原底 tī 2021-05-02 Episode.cc 公開)

 (頂一章

 因為彼兩位失魂甲親像酒悾ê高中同學才著驚ê我,雖然想欲連鞭挵入去kā若玲救出來,但是後來咧想,一旦隨入去,伊ê認為我hām伊有啥物交插,到時就會the̍h伊來威脅我,按呢tuì伊也是真不利,我mā無法度了解烏矸仔貯啥物物件,所以我深深呼吸,kā心頭放予冷靜,tī家己無遐爾衝pōng ê四、五分鐘了後,我盡量輕輕仔敲門。

 「你是要語言調查的嗎?」穿烏衫ê應門。

 「是啊。」我堅定共伊講。

賣出語言ê少年人(六)

(原底 tī 2021-05-02 Episode.cc 公開)

 (頂一章

 我猶是共伊試講:「因為恁遐 ê 語言調查是較大規模,而且有新聞咧報,我就想欲參加調查看覓,順紲看講恁是用啥物方法。無歹意 lah。」就算嘛會心虛。

 「阮遐 ê 調查是利用最新 ê 大腦 kap 機器接 khang,會當接受大腦 ê 語言中樞內底 tiông ê 語言智識,會當分析一个試驗者 ê 使用 ê 語法結構分佈 kap 中年以及老大人 ê 語法結構有啥物差別。另外 m ā會當發現試驗者 ê 語言中,逐个詞語 ê 關聯性 kap 聯絡網路,對青少年 ê 心智發展 ê 了解會當做一个大資料,big data ê 調查資料來源……。」講足 tsē予人霧 sà-sà ê 術語,頭殼 kiông-kiông 眩去。

 「毋過按呢抾足 tsē 大資料,按呢敢袂有道德上 ê 問題?比論講人無想欲分享 ê 隱私 kap 心內秘密 mā就按呢送甲彼臺機器內底,恁欲按怎預防?換做是汝 mā無想欲按呢到出來 pah?」

賣出語言ê少年人(七)

(原底 tī 2021-05-02 Episode.cc 公開)

 (頂一章

 若玲目睭瞌瞌,咧tì這頂機器帽仔。機器ê參數tī螢幕咧走來走去,我強強毋知遐ê參數ê意思。穿烏衫ê助手嘛tī邊仔監視若玲ê變化。雖然我猶原想無伊是按怎欲按呢做,但是我這馬mā無法度阻擋,我ê心內tī遐咧乒乓tsháinn,但是嘛無較縒。

 「汝欲共伊ê所有語言資料攏徙走?」

 「伊tō按呢講,我敢有法度?」

賣出語言ê少年人(一)

(原底 tī 2021-04-19 Episode.cc 公開)

  「現下在網路面項發現有人po徵求『賣言語』个文章,根據獨家訪問,蓋多个後生人賣忒自家个語言,賣忒語言个,就會失去大部份个講話同聽識別人講話个能力,言語學家表示蓋愁慮。以下係本臺个報導……」主播用客語講。

 阿爸凊彩捘電視臺,看著客話放送ê「有人徵求語言」ê新聞,就算字幕是華語ê,也是看甲霧sà-sà:

 「天下跤敢真正有人kā家己ê言語賣掉ê?」