Holo話

Tsi̍t kuá 自由軟體臺文化ê心得

(原底寫佇2024-02-25。本文章摘tuì投台文通信BONG報ê原稿,修改版受刊佇hit ê刊物)

我自舊年參與tsi̍t ê社交網站自由軟體ê臺文化翻譯,因為tse是少少儂踏入ê領域,雖bóng自由軟體華語化推捒起碼二十冬ah。下kha介紹我參與ê經過kap tsi̍t kuá想法:

pakkau台羅拼音到漢字轉換的玩具

原刊於PTT臺灣語言板

小弟算講是閩南語維基ê顧站工,最近hām有志討論講閩南語維基(主要用POJ/TL)
寫ê議題,我著想講敢有會當kā羅馬字轉做漢字ê方法?

因為tse hām輸入法揀字原理相siâng,我最近tshiau著輸入法自動揀字ê方法,
其中一个是Hidden Markov Model。

賣出語言ê少年人(五)

(原底 tī 2021-05-02 Episode.cc 公開)

 (頂一章

 因為彼兩位失魂甲親像酒悾ê高中同學才著驚ê我,雖然想欲連鞭挵入去kā若玲救出來,但是後來咧想,一旦隨入去,伊ê認為我hām伊有啥物交插,到時就會the̍h伊來威脅我,按呢tuì伊也是真不利,我mā無法度了解烏矸仔貯啥物物件,所以我深深呼吸,kā心頭放予冷靜,tī家己無遐爾衝pōng ê四、五分鐘了後,我盡量輕輕仔敲門。

 「你是要語言調查的嗎?」穿烏衫ê應門。

 「是啊。」我堅定共伊講。

賣出語言ê少年人(六)

(原底 tī 2021-05-02 Episode.cc 公開)

 (頂一章

 我猶是共伊試講:「因為恁遐 ê 語言調查是較大規模,而且有新聞咧報,我就想欲參加調查看覓,順紲看講恁是用啥物方法。無歹意 lah。」就算嘛會心虛。

 「阮遐 ê 調查是利用最新 ê 大腦 kap 機器接 khang,會當接受大腦 ê 語言中樞內底 tiông ê 語言智識,會當分析一个試驗者 ê 使用 ê 語法結構分佈 kap 中年以及老大人 ê 語法結構有啥物差別。另外 m ā會當發現試驗者 ê 語言中,逐个詞語 ê 關聯性 kap 聯絡網路,對青少年 ê 心智發展 ê 了解會當做一个大資料,big data ê 調查資料來源……。」講足 tsē予人霧 sà-sà ê 術語,頭殼 kiông-kiông 眩去。

 「毋過按呢抾足 tsē 大資料,按呢敢袂有道德上 ê 問題?比論講人無想欲分享 ê 隱私 kap 心內秘密 mā就按呢送甲彼臺機器內底,恁欲按怎預防?換做是汝 mā無想欲按呢到出來 pah?」

賣出語言ê少年人(七)

(原底 tī 2021-05-02 Episode.cc 公開)

 (頂一章

 若玲目睭瞌瞌,咧tì這頂機器帽仔。機器ê參數tī螢幕咧走來走去,我強強毋知遐ê參數ê意思。穿烏衫ê助手嘛tī邊仔監視若玲ê變化。雖然我猶原想無伊是按怎欲按呢做,但是我這馬mā無法度阻擋,我ê心內tī遐咧乒乓tsháinn,但是嘛無較縒。

 「汝欲共伊ê所有語言資料攏徙走?」

 「伊tō按呢講,我敢有法度?」

賣出語言ê少年人(一)

(原底 tī 2021-04-19 Episode.cc 公開)

  「現下在網路面項發現有人po徵求『賣言語』个文章,根據獨家訪問,蓋多个後生人賣忒自家个語言,賣忒語言个,就會失去大部份个講話同聽識別人講話个能力,言語學家表示蓋愁慮。以下係本臺个報導……」主播用客語講。

 阿爸凊彩捘電視臺,看著客話放送ê「有人徵求語言」ê新聞,就算字幕是華語ê,也是看甲霧sà-sà:

 「天下跤敢真正有人kā家己ê言語賣掉ê?」